Užívání dokumentů SOVPIS

Dokumenty SOVPIS zveřejňujeme pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní, tedy CC BY-NC-ND 4.0 International.

Znamená to, že tato díla smíte dále šířit za předpokladu, že uvedete autorství a odkaz na použité licenční podmínky a nebude-li Vaše užití vyvolávat dojem, že by poskytovatel licence podporoval nebo schvaloval Vás nebo Váš způsob užití díla. Je zakázáno užívat dílo pro komerční účely. Pokud dílo zpracujete, zpracujete s jinými díly, doplníte nebo jinak změníte, nesmíte toto upravené dílo dále šířit.

 

Pokud Vám licence Creative Commons nic neříkají, můžete si o nich přečíst na stránkách Creative Commons, Česká republika. Jsou na nich publikována pro uživatele děl CC i obecná pravidla, jak správně uvést původ neboli jak správně dílo citovat, z nichž  pro uživatele díla vyplývají tyto povinnosti:

Uvést původ je základní povinností, kterou musí nabyvatel (tj. uživatel) díla dodržovat. Aby bylo možno dobře identifikovat dílo a také licenci, pod kterou je vystaveno, používá se následující postup s akronymem NAZL:

  • Název díla: Pokud je název známý, je třeba ho uvést. Za předpokladu, že není, nejedná se o překážku pro správné uvedení autorství.
  • Autor díla: Uvést autora je nutné vždy, pokud však není stanoveno jinak. Při uvádění jména autora je nutné se řídit jeho přáním (a to i ohledně dalších informací, např. o tom, kde bylo dílo prvně publikováno). Pokud autor nechce být uveden, pak ho není možné neuvádět. Pokud autor vystupuje např. pod pseudonymem nebo přezdívkou, můžete (musíte) uvést i tuto.
  • Zdroj: Tedy odkaz, odkud bylo dílo získáno. Obvykle se bude jednat o URL odkaz (internetovou adresu), ze které bylo k dílu přistoupeno.
  • Licence: Název licence Creative Commons a odkaz její podmínky – nepostačuje uvést, že se jedná o licenci Creative Commons, je třeba uvést o kterou konkrétně (varianta a verze) a opět poskytnout k ní vedoucí URL odkaz.
Uvedení původu aneb “Credit lines required by license” – povinné údaje vyplývající z licence pro dokumenty z archivu SOVAMM /  SOVIS

Způsob, jak tyto údaje uvádět se pro dokumenty z archivu SOVAMM / SOVPIS bude drobně lišit podle toho, zda se jedná o dokumenty z primárního úložiště dostupné prostřednictvím aplikace Photo Station nebo o dokumenty publikované prostřednictvím tzv. Metainformačního systému (MIS), který je součástí Integrovaného informačního systému památkového péče (IISPP).
Podrobněji k obou způsobům zveřejňování viz Veřejný prostor.

Citace má vždy vedle podoby dlouhé s přesným uvedením jednotlivých URL potřebnou pro tištěné užití dokumentů i zkrácenou podobu pro prostředí Internetu, kde lze splnit povinnost uvést odkaz na znění licence stejně jako na zdroj hyperlinkem.

a/ Dokumenty SOVPIS via Photo Station:

Správná citace by měla vypadat takto:

[název lokality a její kód (název souboru) v SOVPIS] od autora [autor/autoři v SOVPIS] ze zdroje [archiv SOVAMM / SOVPIS] dostupný na https://sovamm.cz/photo/#!Albums/album_534f56504953/… licencovaný pod CC BY NC ND 4.0 mezinárodní, licenční podmínky jsou dostupné na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs

Název lokality její kód (Kod_CZ) zjistíte z názvu složky v SOVPIS.
Názvy jednotlivých souborů jsou v SOVPIS zapsány ve formátu YYYYMMDD (datum)-kód autora-zkratka media (dia, neg, pos, dig, kres, vid)-původní název souboru v archivu autora.
Autorské kódy s odkazy na autorské stránky najdete v tabulce Autoři SOVPIS.
Odkazy na jednotlivé soubory publikované prostřednictvím Photostation jsou neúměrně dlouhé, proto postačuje v případě nekráceného odkazu uvést URL SOVPIS.

Pro konkretní dokument může citace vypadat např. takto:

Kaňovice 06360 (19900224_SyZ_dia_268-18) od autora Zuzana Syrová – Anýžová (https://www.sovamm.cz/wordpress/sovpis/autori/zuzana-syrova-anyzova/) ze zdroje archiv SOVAMM / SOVPIS dostupný na https://sovamm.cz/photo/#!Albums/album_534f56504953 licencovaný pod CC BY NC ND 4.0 mezinárodní, licenční podmínky jsou dostupné na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs

Ve zkrácené verzi pro použití na internetu:

Kaňovice 06360 (19900224_SyZ_dia_268-18) od autora Zuzana Syrová – Anýžová ze zdroje archiv SOVAMM / SOVPIS  licencovaný pod CC BY NC ND 4.0 mezinárodní.

b/ Dokumenty SOVPIS via MIS:

Správná citace by měla vypadat takto:

[popis dokumentu v MIS] od autora [autor/autoři v MIS] ze zdroje [archiv SOVAMM / SOVPIS] via [Metainformační systém (MIS) Národního památkového ústavu] dostupný na https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=[doc_id] licencovaný pod CC BY NC ND 4.0 mezinárodní, licenční podmínky jsou dostupné na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs

Pro konkretní dokument může citace vypadat např. takto:

Kaňovice, komora a dům usedlosti čp. 23 od autora Zuzana Syrová – Anýžová (1956-) ze zdroje archiv SOVAMM / SOVPIS via Metainformační systém (MIS) Národního památkového ústavu dostupný na https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=176269 licencovaný pod CC BY NC ND 4.0 mezinárodní, licenční podmínky jsou dostupné na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.cs.

Ve zkrácené verzi pro použití na internetu:

Kaňovice, komora a dům usedlosti čp. 23 od autora Zuzana Syrová – Anýžová (1956-) ze zdroje archiv SOVAMM / SOVPIS via MIS NPÚ licencovaný pod CC BY NC ND 4.0 mezinárodní.

 

Uvést původ tak, jak bylo uvedeno výše, musíte vždy, když je dílo dále šířeno veřejnosti. V případě, že dílo užíváte pouze pro svoje osobní účely a dále ho nikomu nezpřístupňujete, nemusíte ho informacemi o původu opatřovat. Chcete-li užít dílo nad rámec stanovené licence, využijte prosím náš kontaktní formulář nebo kontaktujte přímo jednotlivé autory SOVPIS.

 

Poznámka:

Soubory uložené na primárním úložišti SOVPIS i v MIS mají v metadatech vždy připojenu licenci s odkazem na stránku autora na stránkách SOVPIS. Tato metadata jsou ve formátu XMP, který se ve všech programech se nemusí zobrazovat stejně. Bezproblémově lze zjistit pomocí vlastností souboru dostupných v programech Adobe.

Prostorový informační systém SOVAMM