Jaroslav Vajdiš

(27. 2. 1920 Přílepy – 16. 9. 2006 Praha)

Narodil se v Přílepích u Holešova. Vyrůstal v Hodoníně, kam se rodina odstěhovala v roce 1921. Zde vystudoval reálku. Po maturitě a uzavření vysokých škol v roce 1939 prošel různými zaměstnáními, mezi nimi i půl roku na arcibiskupské pile v Ostravici. Od roku 1941 pracoval jako technik u meliorační firmy v Pohořelicích. Po válce absolvoval osm semestrů na fakultě architektury Vysoké školy technické dr. E. Beneše v Brně, kde sice v červnu 1947 úspěšně složil první státní zkoušky, avšak jeho studium ukončily prověrky v roce 1949.

Jaroslav Vajdiš na fotografii z indexu z roku 1948.

Následovalo zaměstnání v Ústavu architektury a územního plánování (ÚAÚP), připojeného v r. 1954 do Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA). V roce 1957 přešel do Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO), kde začal pracovat na průzkumech a dokumentaci památkového jádra Prahy. Z akcí, na nichž se v tomto období podílel, si cenil zaměření kláštera v Předklášteří u Tišnova. Postupně se mu podařilo získat vlastní skupinu pro výzkum a dokumentaci lidové architektury, obor, který začal sledovat na fakultě architektury a jemuž se pak věnoval i v ÚAÚP a VÚVA. V atelieru lidové architektury, který pak vedl až do svého odchodu do důchodu, vzniklo množství dokumentace a průzkumů od inventarizačních po stavebněhistorické. Vytvořil stovky lapidárně jednoduchých zaměření v měřítku 1:100 a desítky propracovaných zaměření, jejichž charakteristický rukopis je i výtvarně pozoruhodný a nezaměnitelný.
S oblastí dokumentace a stavebně historických průzkumů lidové architektury je spjata celá jeho odborná dráha. Publikačně zúročil především svou badatelskou činnost na Slovácku, v Pomoraví a Podyjí, na Valašsku, Šumpersku a Vysočině. Se Zdeňkem Mišurcem a Zdeňkem Zastávkou se podílel na modelu klasifikace lidových staveb, který byl na počátku počítačového zpracování dat o těchto objektech, a to, i když se s počítačem sám nikdy pracovat nenaučil.

Jaroslav Vajdiš s Jiřím Škabradou v ateliéru v Novoměstské radnici na začátku 80. let 

Významnou složku Vajdišova díla představuje jeho tvorba výtvarná. Věnoval se kresbě a okrajově i malbě, ceněno je ale především jeho dílo fotografické, v němž se vedle lidové architektury a vesnice zaměřil na krajinu, přírodní detaily a v němž nechybí ani lidé a zvířata. Teoretickou průpravu získal v Českém klubu fotografů amatérů (ČKFA) v Brně. Po příchodu do Prahy v r. 1949 byl i členem jeho celostátního výboru. Jeho fotografie byly prezentovány na řadě domácích i zahraničních výstav. Významná pro něj podle jeho vlastních vzpomínek byla účast na realizaci výstavy Architektura v českém národním dědictví.

→ Máčel — Vajdiš

Samostatné výstavy:

Kolektivní výstavy:

 • 1957 – Československá fotografie, Moskva, Leningrad.
 • 1961–1998 – Lid v pěti generacích, stálá expozice Moravského muzea v Brně, Palác šlechtičen, Brno.
 • 1967 – Architektura a životní prostředí (při příležitosti kongresu Mezinárodní unie architektů UIA), Jízdárna Pražského hradu, Praha.
 • 1967 – Lidová architektura v Československu, pořádal SÚPPOP Praha, Itálie.
 • 1971 – Ochrana památek lidové architektury (při příležitosti symposia ICOMOS), Štrbské pleso a Brno, VIII.–IX.
 • 1979 – L’architecture populaire en Europe, Maisons paysannes d’Ile de France, Paris.
 • 1982 – Evropské skanzeny, Národopisné muzeum v Třebízi, Třebíz, VI.–X.
 • 1984 – Lidová architektura středních Čech, Středočeské muzeum v Roztokách, Roztoky u Prahy.
 • 1987 – Český a slovenský lid ve fotografiích národopisců, Ústav lidového umění, Strážnice, návazně v dalších městech.
 • 2021 – Skanzen Strážnice 1981–2021: Výstava k 40. výročí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Věnováno rovněž významnému životnímu jubileu etnologa Josefa Jančáře a 100 letům od narození architektů Jaroslava Vajdiše a Otakara Máčela, NÚLK, Strážnice, 13. VI.–31. X.

Dokumentace a průzkumy pam. objektů:

 • Jihomoravský kraj – Luhačovické Zálesí, Kopanice, Horňácko, Vyškovsko, Českomoravská Vrchovina, Krátká, Slovácko, Rymice, Kameničky, Trhonice a další.
 • Okres Plzeň-sever.
 • Okres Rokycany – Dobřív a Strašice.
 • Okres Plzeň-jih – souhrnná zpráva o stavu pam. objektů.
 • Obec Stachy
 • Okres Cheb, průzkum k nerealizovanému záměru vytvoření památkové zóny hrázděných objektů.
 • Podstatná účast na průzkumu pam. jádra Prahy; samostatně průzkum historického jádra Břevnova.
 • Orientační průzkum Vrchlabí pro potřeby územního plánování.
 • Souhrnný průzkum Dobršína.
 • Okres Šumperk, zaměření památkových objektů a doplňky s dotvářením poškozených a zaniklých částí.
 • Průzkum Mařatic u Uherského Hradiště s přihlédnutím na formy vinohradních sklepů a stodol.
 • Průzkum čtvrti tkalcovských domků při textilní výrobně v Koutě na Šumavě.
 • Průzkum jižní části jádra Lokte.
 • Průzkum okolí Nového Města nad Metují.
 • Kostel ve Slavoňově.
 • Dokumentace a zhodnocení zástavby Horní a Dolní Vidimi.

Zaměřovací akce:

 • Kostel v Dukovanech, 1:50
 • Blok domů na jižní straně náměstí v Lokti, 1:50
 • Kostel v Těšově u Zlína
 • Klášter v Předklášteří u Tišnova
 • Krásná Lípa, dům čp. 1, 1:50
 • Třeština u Šumperka, dům čp. 22, 1:50
 • Vitějovice u Netolic, dům čp. 15, 1:50
 • Žamberk, dřevěná hospoda, 1:50
 • Praha, východní průčelí Staroměstského náměstí, 1:200
 • Praha, Novoměstská radnice, 1:50

Publikace:

 • Některé zásady architektonické tvorby ve vesnici. Český lid. 1954, 41(4), s. 149–155.
 • Komposice architektury: soubor statí. Oddíl 4. Část 3, Komposice české a slovenské architektury. Komposice české a slovenské architektury 19. století. Komposice české a slovenské architektury lidové (s Jiřím Vančurou a Karlem Pragerem). Praha: VÚVA, 1955. Výzkumné úkoly Komposice architektury; Oddíl 4. Dílčí úkol 6. a 7.
 • Slovácko: architektonický vývoj vesnice (s Otakarem Máčelem). Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958. Česká architektura. Velká řada.
 • Tendence vývoje forem vesnických staveb na Slovácku. Architektura ČSR. 1958, 3(7).
 • Krajina ve fotografii. Praha: Orbis, 1960. Fotorádce.
 • Architektura vesnic v Čechách a na Moravě (s Karlem Pragerem). In: WIRTH, Zdeněk, Ivan BORKOVSKÝ a Augusta MÜLLEROVÁ. Architektura v českém národním dědictví. Praha: SNKLU, 1961. Architektura.
 • Das ländliche Bauwesen des mährischen Walachei. In: Ethnographica: ročenka. Brno: Krajské nakladatelství. 1962, 3–4, s. 368–392. Etnografické tisky Moravského musea v Brně.
 • Lažanský palác na Starém Městě pražském (s Dobroslavem Líbalem). Památková péče. 1962, 22(7), s. 199–201.
 • Památková péče a architektura vesnic. In: Sborník přednášek na konferenci SÚRPMO, 1964.
 • Nové poznatky o stavebním vývoji Prahy (Románské domy na Starém Městě, Dům Jana Velvara, Dům U supa, Kostel a klášter sv. Havla, Bývalý klášter sv. Anny, Dva úseky v Dlouhé ulici, Skupina domů v Jilské ulici) (s Dobroslavem Líbalem a dalšími). In: Staletá Praha. Praha: Orbis, 1965, s. 74–105.
 • Na malostranském náměstí (s Dobroslavem Líbalem). In: Staletá Praha III. Praha: Orbis, 1967, s. 161–168.
 • Studie prostorové skladby obytných budov v Lokti. Památková péče. 1968, 28(8), s. 225–231, 256.
 • Usedlosti v okolí Poličky. Památková péče. 1968, 28(10), s. 289–303, 320.
 • K vývoji vesnické architektury. Technický týdeník. 1969, 27(33), s. 4.
 • Ochrana památek lidové architektury. In: Sborník přednášek z mezinárodního symposia „Příspěvek k systému standardní inventarizace stavebních památek“. Praha – Náměšť, 10.–17. září 1969, Praha: 1969.
 • Konstrukce a forma v lidové architektuře. Obnova památek: časopis pro stavebně restaurátorskou práci. Šumperk: Vlastivědný ústav. 1971, 3(2), s. 39–53
 • Architektonický charakter vesnic při Moravě a Dyji. Památková péče. 1971, 31(2), s. 90–101, 127, 128.
 • Rostrieštené sily. Projekt. 1971, 14(147–148), s. 272–277.
 • La mesure en tant que partie du système de documentation de l’architecture folklorique. In: Symposion International sur le mesurage des monuments. Brno, 1971, s. 141–147.
 • Formy ztvárnění prvků a architektonických hmot lidových staveb na Valašsku, zvláště v jeho okrajových územích. In: MJARTAN, Ján, ed. Ľudové staviteľstvo v karpatskej oblasti. Bratislava, 1974, s. 54–56. Ethnographia Carpatica.
 • Wohnaitz und Behausung der Dorfbevölkerung. In: HASALOVÁ, Věra a Jaroslav VAJDIŠ. Die Volkskunst in der Tschechoslowakei. Praha: Artia, 1974, s. 33–83.
 • Architektonické památky v prostředí dnešní vesnice. In: TOMEŠ, Josef, Václav FROLEC a Miroslav KREJČÍ, ed. Životní prostředí a tradice. Brno: Blok, 1975, s. 61–63. Lidová kultura a současnost.
 • Protection de l’architecture populaire des sites protégés. Symposium ICOMOS 1971. In: Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok: sborník pamiatkovej starostlivosti. Bratislava: Obzor. 1976, 9, s. 239–255.
 • Průzkum památek vesnické výstavby v okrese Šumperk. In: Severní Morava: Vlastivědný sborník. 1976, s. 3–31.
 • Prostorové a hmotové řešení architektury na Valašsku. Slovenský národopis / Slovak Ethnology. 1976, 24(2), s. 280–284.
 • Lidová architektura, podíl na činnosti SÚRPMO. Bulletin SÚRPMO. 1978, 1–2, s. 3–12.
 • Zpráva o jednání konference ICOMOS – 1977. Bulletin SÚRPMO. 1978, 1–2, s. 13–15.
 • Připomínka skromné architektury. In: Zprávy Klubu za starou Prahu: Sborník za léta 1972–1975. Praha, 1978, s. 45–50.
 • Stavební vývoj obce Krátká. Národopisné aktuality. 1979, 16(3), s. 198–210.
 • K charakteru starých roubených budov. Národopisné aktuality. 1980, 17(3), s. 169–189.
 • Klasifikační systém „Lidová stavba“ (se Zdeňkem Mišurcem a Zdeňkem Zastávkou). Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1982. Opera ethnologica.
 • Lidová architektura Středočeského kraje (s Jiřím Škabradou). Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1984. Památky Středočeského kraje.
 • Usedlosti s uzavřeným dvorem na pomezí Čech a Moravy. In: Sborník příspěvků z pracovního semináře, konaného ve dnech 17. a 18. října 1984 ve Svobodných Hamrech. Pardubice: KSSPPOP v Pardubicích, 1986, s. 38–50.
 • Dřevěné stavby na Šumpersku. Národopisné aktuality. 1986, 23(3), s. 134–163
 • Tradiční stavební klenební prvky ve stavitelství vesnic. In: ŠKABRADA, Jiří, ed. Vesnický dům v 16. a 17. století. Praha: ČVUT, 1992, s. 86–96.
 • Formy a vývoj zástavby zaniklého městečka Zahrádky. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Benešov: Muzeum okresu Benešov; Okresní archiv, 1997, s. 191–205.
 • Přírodní materiály ve stavebnictví vesnic v Pomoraví. In: KUBELÍK, Martin, Milan PAVLÍK a Josef ŠTULC, ed. Historická inspirace: sborník k poctě Dobroslava Líbala. Praha: Jalna, 2001, s. 427–440.

Ilustrace / publikovaná zaměření a fotografie:

 • POLÁŠKOVÁ, Eva. Horácko: lidové stavby. Brno: KSSPPOP, 1966.
 • POLÁŠKOVÁ, Eva. Luhačovické Zálesí: lidové stavby. Brno: KSSPPOP, 1966.
 • POLÁŠKOVÁ, Eva. Slovácko: lidové stavby. Brno: KSSPPOP, 1966.
 • FROLEC, Václav, Josef VAŘEKA a Štefan MRUŠKOVIČ. Lidová architektura: encyklopedie. Praha: SNTL, 1983.

Aktualizováno: 29/09/2023 11:21

Prostorový informační systém SOVAMM